O projekcie

MODEL SYSTEMU WDRAŻANIA I UPOWSZECHNIANIA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

INSTYTUCJA PROWADZĄCA

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ

CEL GŁÓWNY:

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania kształcenia na odległość poprzez opracowanie modelu rozwiązania systemowego

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • Promowanie i upowszechnianie systemu kształcenia na odległość w placówkach edukacyjnych
  • Zapewnienie wysokiej jakości usług w systemie KNO (Kształcenia Na Odległość) poprzez opracowanie standardów projektowania i prowadzenia kursów
  • Zaktywizowanie placówek edukacyjnych do wdrażania KNO do ich praktyki
  • Doskonalenie kompetencji kadry placówek edukacyjnych w obszarze wdrażania i wykorzystywania KNO

OKRES REALIZACJI:

grudzień 2009–czerwiec 2014

GRUPY DOCELOWE:

  • Beneficjenci bezpośredni: pracownicy, kadra dydaktyczna placówek edukacyjnych
  • Beneficjenci pośredni: uczniowie i słuchacze, pracownicy organów prowadzących placówki, pracownicy organów nadzorujących placówki, Ministerstwo Edukacji Narodowej

PRZEWIDZIANE DZIAŁANIA:

Zadanie 1

Zarządzanie, obsługa, upowszechnianie rezultatów i promocja projektu

Termin realizacji: XII 2009–VI 2014

Zadanie 2

Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na odległość.

Termin realizacji: XII 2009–XII 2010

Diagnozy, które powstaną w ramach zadania, posłużą do rozpoznania działań, jakie należy podjąć w zakresie wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w placówkach kształcenia zawodowego i ustawicznego w Polsce. Na podstawie materiałów informacyjnych uzyskanych podczas przeprowadzenia badań, opracowane zostaną w formie publikacji dwa raporty:

  • Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce oraz diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na odległość,
  • Diagnoza stanu kształcenia na odległość w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Zadanie 3

Opracowanie modelu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w Polsce

Termin realizacji: XII 2009–IV 2012

W ramach zadania powołano zespół ekspertów opracowujący model wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w Polsce. Elementami składającymi się na model będą: aspekty metodyczne i standardy przygotowania i prowadzenia zajęć na odległość, zasoby dydaktyczne, przygotowanie nauczycieli do kształcenia na odległość, infrastruktura techniczna, system zapewniania jakości w kształceniu na odległość, zasady akredytacji kształcenia na odległość, aspekty finansowe wdrożenia i funkcjonowania modelu, aspekty prawne wdrożenia modelu.

Opracowany przez ekspertów model zostanie poddany weryfikacji podczas regionalnych warsztatów oraz konferencji. Końcowa wersja modelu zostanie wydana w formie publikacji pt. „Model wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w Polsce”. Ponadto w ramach zadania zostanie zorganizowana ogólnopolska konferencja prezentująca i upowszechniająca opracowany model.

Zadanie 4

Utworzenie portalu internetowego dedykowanego dla placówek wdrażających kształcenie na odległość, w tym repozytorium zasobów wiedzy na użytek wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość.

Termin realizacji: III 2010–III 2012
Portal będzie się składał z 3 głównych elementów: repozytorium zasobów dydaktycznych, platformy edukacyjnej i strony internetowej. Portal przeznaczony będzie do wspierania i upowszechniania kształcenia na odległość. W repozytorium gromadzone będą materiały dydaktyczne, z których korzystać będą placówki wdrażające kształcenia na odległość, zaś platforma przeznaczona będzie do podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania na odległość.

Zadanie 5

Opracowanie multimedialnych kursów e-learningowych dla wybranych jednostek modułowych oraz kursów dla nauczycieli i odbiorców KNO

Termin realizacji: VI 2010–VI 2014

W ramach zadania zostanie opracowanych 140 multimedialnych kursów e-learningowych do wybranych jednostek modułowych. Kursy będą adresowane do uczniów szkół zawodowych oraz do uczestników szkoleń realizowanych przez placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego. Poza tym w ramach zadania zostanie opracowanych 25 multimedialnych kursów e-learningowych dla nauczycieli i innych odbiorców kształcenia na odległość. Tematyka kursów zostanie określona na podstawie diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli i słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego i zawodowego.

Zadanie 6

Doskonalenie kadry KNO

Termin realizacji: I 2012–VI 2013

Realizacja zadania będzie polegała na przeprowadzeniu szkoleń dla dwóch grup odbiorców. Pierwsze kursy z zakresu kształcenia na odległość skierowane będą do ok. 500 nauczycieli. Rekrutacja na szkolenia zostanie przeprowadzona spośród osób mających doświadczenie w realizacji kształcenia na odległość w placówkach edukacyjnych i absolwentów studiów podyplomowych w tym zakresie.

Drugi blok szkoleń przeznaczony będzie dla promotorów wspierających kształcenie na odległość, którzy zdobytą wiedzę podczas kursów będą przekazywać w czasie konsultacji bezpośrednich z przedstawicielami placówek zainteresowanych wdrożeniem modelu kształcenie na odległość.