REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA Bezpłatne szkolenie „Doskonalenie Kadry KNO”

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ogłasza nabór uzupełniający na VII turę szkolenia „Doskonalenie Kadry KNO” w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie. Termin przesyłania zgłoszeń mija 27.09.2013.
Tematyka:

Cykl szkoleniowy obejmuje takie obszary jak: znajomość wykorzystywanych technologii (platforma Moodle), prowadzenie zajęć zdalnych, tworzenie zasobów dydaktycznych do kursów e-learninowych, organizacja i jakość kształcenia na odległość. Tematyka szkoleń została tak dobrana, aby uczestnicy po zakończeniu cyklu szkoleniowego potrafili, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, nie tylko podnieść jakość zajęć dydaktycznych, ale wiedzieli także, jak skutecznie zorganizować KNO w placówce oświatowej.

Adresaci:
Szkolenie dedykowane jest trzyosobowym zespołom z publicznych placówek oświatowych (zasadniczych szkół zawodowych, techników, centrów kształcenia praktycznego, centrów kształcenia ustawicznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół policealnych) składającym się z: dyrektora/v-ce dyrektora, nauczyciela i administratora sieci/nauczyciela informatyki.

Organizacja:
Podczas cyklu szkoleniowego zespoły będą nabywać i doskonalić swe umiejętności zarówno na kursach e-learningowych, jak i w trakcie dwóch weekendowych zjazdów, odbywających się w Warszawie lub jej okolicach. Pierwszy zjazd rozpoczyna cykl szkoleniowy. Każdy zespół w procesie rekrutacji, w miarę wolnych miejsc, może wybrać dogodny dla siebie termin rozpoczęcia cyklu szkoleniowego (patrz: tabela poniżej). Konieczne jest, aby członkowie z danej placówki oświatowej uczestniczyli w tej samej turze szkoleniowej.

Terminy
Tura VII

 • zjazd I – 11–13.10.2013
 • zjazd II – 22–23.11.2013

Cykl szkoleniowy:

 • realizowany będzie w trzech ścieżkach dydaktycznych, dedykowanych poszczególnym członkom zespołu.
 • obejmuje 6 tygodni w przypadku dyrektorów/v-ce dyrektorów oraz administratorów/nauczycieli informatyki; 8 tygodni w przypadku nauczycieli kształcenia zawodowego.

Organizator zapewnia: nocleg wraz z pełnym wyżywieniem, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów podróży, a w przypadku gdy szkolenie będzie realizowane w okolicach Warszawy, gwarantuje transport z centrum do miejsca szkolenia. Udział w pełnym cyklu szkoleniowym potwierdzony będzie certyfikatem. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest zaliczenie wszystkich kursów szkoleniowych przewidzianych w danej ścieżce dydaktycznej.

Warunki uczestnictwa:

 • zatrudnienie w placówce oświatowej
 • stały dostęp do Internetu
 • wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowegozarówno w formie elektronicznej (on-line), jak i w wersji papierowej, podpisanej przez członków zespołu

UWAGA: jeden zespół wypełnia jeden formularz on-line + jeden w wersji papierowej.
Formularze należy przesłać na adres:

  • w wersji elektronicznej (on-line): [email protected],
  • w wersji papierowej na adres:
   ul. Płatowcowa 13
   02-635 Warszawa
   z dopiskiem „Rekrutacja – Doskonalenie kadry KNO”.
 • zobowiązanie (potwierdzone deklaracją w formularzu) do przeprowadzenia w 2014 r. kursu e-learningowego dla minimum 10 uczniów/słuchaczy z macierzystej placówki oświatowej. Uczestnicy szkoleń będą mogli wybrać dowolny (ze 175), opracowany w projekcie kurs e-learningowy. W przypadku braku własnej platformy edukacyjnej, istnieje możliwość skorzystania z platformy KOWEZiU.

Rekrutacja trwa od 19.04.2013 do 27.09.2013. O przyjęciu decydują: kolejność zgłoszeń i spełnienie warunków uczestnictwa.

Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres: [email protected]

Formularz zgłoszeniowy: pobierz